Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

doee

DOEE
Menu

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DOEE's services for Vietnamese speakers.
For more information on the Language Access Program visit the Office of Human Rights.

Tên Cơ Quan: Ban Môi Trường Quận
Trình Bày Nhiệm Vụ: Nhiệm vụ của Ban Môi Trường Quận (District Department of the Environment, hay DOEE) là nâng cao phẩm chất cuộc sống cho cư dân và cộng đồng dân cư tự nhiên tại thủ đô của quốc gia, bằng cách bảo vệ và khôi phục môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, và giáo dục cho công chúng về những cách thức để đạt được một tương lai bền vững.

Những Chương Trình Cốt Lõi/Mô Tả về Phân Ban: Văn Phòng Giám Đốc (Office of Director) giám sát toàn bộ hoạt động của cơ quan để thực sự đạt được các mục tiêu về môi trường của Quận. Ngoài những điều ưu tiên cho toàn cơ quan, Văn Phòng Giám Đốc cũng có nhiều hoạch định cho công tác điều quản nội bộ cơ quan; phối hợp vai trò và trách nhiệm của cơ quan trong các dự án phát triển kinh tế; những vấn đề pháp lý và điều luật, và vấn đề giao tế công cộng. Một trong những điều ưu tiên chánh của Thị trưởng là "DC phát triển bền vững" thuộc quyền điều quản của.

Văn Phòng Chánh Sách và Phát Triển Bền Vững (Office of Policy and Sustainability, hay OPS), hoạt động dưới sự bảo trợ của Văn Phòng Giám Đốc. OPS cũng hoạch định chính sách đổi mới và các giải pháp theo lập trình để giải quyết những vấn nạn môi trường và tăng cường sự phát triển bền vững tại Quận. OPS phối hợp các chương trình và thông tin liên lạc với các cơ quan cùng kiểu, là văn phòng Thị Trưởng, Hội Đồng DC, và những người quan tâm phi chánh phủ để vận động, kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi cho các cách thực hành phát triển bền vững, bao gồm cao ốc xanh, cơ sở hạ tầng xanh, hoạch định phát triển bền vững, và giảm thiểu thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Văn Phòng Thực Thi và Công Lý Môi Sinh (Office of Enforcement and Environmental Justice, hay OEEJ) hoạch định nhiều cách thực hành hữu hiệu để hỗ trợ cho các nỗ lực thực thi của DOEE. OEEJ hợp tác trực tiếp với các chương trình thực thi bảo vệ môi trường của DOEE bằng cách huấn luyện, hoạch định các thủ tục chuẩn, lưu giữ hồ sơ, và điều quản chương trình xử phạt vi phạm dân sự. OEEJ là cơ quan liên lạc chánh về các vấn đề thực thi liên quan đến Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ Vùng 3 (U.S. EPA Region 3). Ngoài ra, Văn Phòng này cũng thực thi các hoạch định về công lý môi sinh của DOEE qua tiếp ngoại với những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Văn Phòng Giao Tế Cộng Đồng (Office of Community Relations, hay OCR) điều quản các chương trình tiếp ngoại công chúng và giáo dục cộng đồng cho DOEE. OCR duy trì và tăng cường sự hiện diện trực tuyến của cơ quan cũng như thúc đẩy các chương trình và buổi sinh hoạt của cơ quan. Phân Ban Quản Lý Năng Lượng (Energy Administration, hay EA) hoạch định các chánh sách cũng như dịch vụ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo để đa dạng hóa các lãnh vực sử dụng sử dụng đầu cuối (nghĩa là, tư gia, thương mại, cơ sở) tại Quận Columbia (DC) để giúp họ sử dụng năng lượng ít hơn. EA cũng hỗ trợ tài chánh và giảm giá trực tiếp cho cư dân có lợi tức thấp để giúp họ giảm bớt tiền trả năng lượng.

Phân Ban Quản Lý Dịch Vụ Năng Lượng (Energy Services Administration, hay ESA) có nhiệm vụ làm giảm các mối nguy hại và chất gây ô nhiễm trong đất, không khí, nước và gia cư tại Quận bằng cách cấp giấy chứng nhận cho những cơ sở và người cung cấp dịch vụ chuyên môn, duyệt xét chương trình, cấp giấy phép, tiến hành các đợt kiểm tra, và khuyến nghị các chiều hướng của chánh sách mới. Các chương trình cụ thể của ESA bao gồm Phòng Ngừa Ngộc Độc Chì (Lead Poisoning Prevention), Gia Cư Lành Mạnh (Healthy Homes), Phẩm Chất Không Khí (Air Quality), Thuốc Diệt Loài Vật Gây Hại (Pesticides), Chất Thải Nguy Hiểm (Hazardous Waste) Các Bồn Chứa Ngầm Dưới Đất (Underground Storage Tanks).

Phân Ban Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên (Natural Resources Administration) giám sát các ngư trường và sinh vật biển, phẩm chất nước, bảo vệ lưu vực sông, và điều quản nước mưa trong Quận. Phân ban này cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận, duyệt xét và phân tích kỹ thuật cho các doanh thương, chánh quyền liên bang và Quận, và cư dân trong Quận qua việc cấp giấy phép, kiểm tra, giám sát, cho phép, và hỗ trợ kỹ thuật. Phân ban cũng đảm trách việc giáo dục và tiếp ngoại về tài nguyên thiên nhiên và giới thiệu các kỹ thuật mới để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Dịch Vụ: DOEE là cơ quan địa phương chánh giữ trách nhiệm hoạch định, ban hành và thực thi các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của Quận Columbia cũng như thực thi các điều luật và quy định của liên bang về bảo vệ môi trường. Với nỗ lực hàng ngày của Ban nhằm bảo vệ và khôi phục phẩm chất không khí, nước, và tài nguyên đất đai tại Quận, đồng thời nâng cao phẩm chất cuộc sống cho cư dân trong Quận, bảo đảm các cộng đồng lành mạnh, cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng khôn ngoan và bền vững, thì trách nhiệm cốt lõi của DOEE bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cấp giấy phép,
giám sát tình trạng môi trường, tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá các nguy cơ đối với môi trường, hoạch định chánh sách, kiểm tra cơ sở. thực thi các quy định về môi trường, hợp tác với các thực thể khác để giải quyết vấn đề môi trường hàng ngày, cũng như thông tin và giáo dục cho công chúng về chiều hướng môi trường tại địa phương và lợi ích cho họ.

Dịch Vụ Thông Ngôn: DOEE tham gia vào Dịch Vụ Đường Dây Ngôn Ngữ của Quận (District's Language Line Services). Muốn biết thêm thông tin về dịch vụ của Ban Môi Trường Quận, hãy viếng thăm www.doee.dc.gov hoặc gọi cho chúng tôi theo số (202) 535-2600. Quý vị sẽ được nối máy trực tiếp với một thông dịch viên, là người có thể hỗ trợ đắc lực cho quý vị. Quý vị cũng được cung cấp bản dịch qua một trong số người bán được Quận chấp thuận.

Thông Tin Liên Lạc:
Department of Energy & Environment (Ban Môi Trường Quận),
1200 First Street, NW 5th Floor
Washington, DC 20002

Translated Documents

Utility Affordability Programs

Chương trình hỗ trợ năng lượng cho thu nhập thấp
(Low Income Home Energy Assistance Program & Utility Discount Program (LIHEAP/UDP))

Chương trình cứu trợ khu dân cư không được tiếp cận nước sông sạch
(Clean Rivers Impervious Area Charge Residential Relief Program (CRIAC))

Biểu mẫu cho tòa nhà có sử dụng sơn chì (Lead Disclosure Forms)

Quản lý Pin (Battery Steward Ship)